Verksamheten 2022 – 2023

INRIKTNING

Årsstämman beslöt, vid föreningens ordinarie årsstämma 2022 att inriktningen av verksamheten för perioden 2022-2024 skall utgöra en fortsättning av tidigare års verksamhetsinriktningar.

Styrelsens arbete skall därmed fokusera på att återupprätta rådigheten över mark & vatten, ordna med tillstånd och finansiell resurser för att möjliggöra att:

  • Riva den befintliga Långabron,
  • Muddra till ett vattendjup om 1 meter samt deponera muddermassor på land
  • Återbygga den ”Nya Långabron” i stil och utförande som kan godtas med acklamation av både myndigheter och Säröbor.
  • Arrangera förtöjningsplatser för 34 grundgående småbåtar (max 6 meter)

Nytt från 2022 har varit en ”snabblänk” för allmänheten att bistå bevarandet av Långabron som gångbro över den ”Inre Båtviken”. Snabblänken utgjordes av tre olika QR-koder på en skylt invid respektive anfang, en för 300 Kr, en för 150 Kr och en för valfritt belopp. Utfallet av detta projekt har varit över förväntan och i princip betalt för hela 2022-års reparation.

Styrelsen och föreningen riktar ett varmt tack till alla bidragsgivare !!!

Introduktionen av Långabrons Vänner gjordes för att skapa en medlemsform för de som använder Långabron dagligen och som vill stödja den del av föreningens verksamhet som håller Långabron i  ett tryggt, säkert och estetiskt tilltalande skick.

Vi konstaterar att:

  • Skeppsmasken fortsätter reducera pålarnas bärförmåga,
  • Träpålarnas kvalité har reducerats över tid – sämre virke,
  • Tryckimpregnerings klassen ”M” (marin) har utgått ur butikerna sortiment,
  • Isens har inte varit en nedbrytande faktor vintern 2022-2023. I stället har de maskätna pålarna givit vika och ett 10-tal pålar, 15 balkar och ett 20-tal gångbrädor ersatts under hösten 2022 med hjälp från Wahlborgs Sjöentreprenad.

Under perioden 2020-2023 har mark & vattenrätts ägarna på Särösidan hävdat sin rätt att säga upp de nyttjanderätts avtal som ”Föreningen Långabron i Särö – Ekonomisk Förening” ingick 2007/2008. Uppsägningarna baseras på att föreningen inte explicit klargjort sin avsikt och inhämtat mark & vattenrätts ägarnas godkännande innan en associations förändring till ”Föreningen Långabron i Särö – Ideell Förening” genomfördes.

Denna mycket komplexa situation som föreningen nu har att lösa kommer sannolikt att ta sin tid till alla parters bästa. Styrelsen är insatt i problematiken och dialoger förs med mark & vattenrättsägarna.

Styrelsen kommer att fortsätta arbetet med detaljutformningen av den Nya Långabrons konstruktiva uppbyggnad, söka tekniska lösningar genom studiebesök i närbelägna hamnanläggningar samt i samråd med intresserade entreprenörer.

Under 2022 genomfördes två samråd, ett med myndigheter (kommun och Länstyrelsen), det andra med sakägarna. Syftet var att mötas, informera om föreningens planer, få parterna synpunkter. Samråden protokollfördes och en ”Samrådsredogörelse” formulerades inför Länsstyrelsen uppgift att bedöma om ”Projekt Långabron” skulle komma att ha en betydande miljöpåverkan eller ej.

Länsstyrelsens beslut är att ”Projekt Långabron inte bedöms medföra en betydande miljöstörning”. Därmed kunde ansökningsprocessen fortsätta utan en mer omfattande Miljökonsekvens utredning och en vidare samrådskrets.

Styrelsen har slutfört föreningens ansökan till Mark & Miljödomstolen och ansökan inlämnades den 3 mars 2023.  kommer likaså att fortsätta arbeta med att söka nödvändiga tillstånd och bidrag hos olika myndigheter för att finansiera muddring & dumpning av massor, bygg- och marklov för nybyggnaden av den Nya Långabron liksom för eventuell dumpning av massor på land.

Styrelsen 2023-04-10