Projekt Långabron

KUNGSBACKA KOMMUN

Föreningen samråder med Kungsbacka kommun avseende bl.a. ”Bygglov” och ”Deponering”. Nya Långabrons utförande, efter rivning och återuppbyggnad, planeras bli så lika i konstruktion och utförande att byggnadsnämnden interimistiskt bedömer att något bygglov inte kommer att behöva sökas för själva Långabron.

Diskussioner förs också med enheten för Miljö & Hälsoskydd avseende deponering av muddermassor på land. Föreningen har efter genomförda samråd fått en lång lista på kompletterande miljöutredningar och havsbotten inventeringar. Hanteringen av dessa vilar (dec 2023), bl.a. beroende på att föreningens ansökan till Mark & Miljödomstolen avslagits och att domen överklagats.

LÄNSSTYRELSEN I HALLAND

Länsstyrelsen har liksom Kungsbacka kommun förtecknat ett behov av en lång rad av kompletterande miljöutredningar och havsbotten inventeringar. Samtidigt har Länsstyrelsen gjort en överordnad bedömning ”Att Projekt Långabron inte bedöms medföra betydande miljöstörning”.

RÅDIGHET TILL MARK & VATTEN

I ett försök att finna former för att riva – muddra – återbygga den vid tiden helt raserade Långabron, beslutades 2006 att överlåta den ideella föreningen till en nybildad ekonomisk förening, att sälja förtöjningsplatser längs Långabron till högstbjudande för att på så sätt generera intäkter till föreningens plan om rivning, muddring och bygge, samt att ändra stadgar så dessa anpassades till den nya inriktningen.

I denna process ingick föreningen 2007-2008 tre avtal om rådighet till Långabrons anfang mot Särön med Säröns Samfällighetsförening för del av Särö S:1, samt med HB Residencia för del av vattenområdet inom Särö 1:391, samt för anfang och vattenområdet på fastlandssidan med Kungsbacka kommun för del av Guntofta 3:8. [värt att notera är att tiden innan, dvs. under ca 170 år, har Långabron kunnat fungera utan avtal om rådighet]

2012-01-18 när inget reellt hänt på många år förutom utfästelser, utgifter, uteblivna resultat och en oanvändbar Långabro, kallade styrelsen till ett extra medlemsmöte där sittande styrelse fick misstroende emot sig och fick avgå. En ny inriktning beslutades, där föreningen bl.a. skulle återgå till den ideell föreningsformen, en ny styrelse valdes och Långabron reparerades.

Rubricerade avtal, som tecknats avseende rådighet, under tiden då föreningen var ekonomisk, blev plötsligt ogiltiga i den nya föreningsformen då den nya styrelsen inte innan ”överlåtelsen” informerat och inhämtat HB Residencia tillstånd för överlåtelsen, såsom det påstås.

Samme ägare är också majoritetsägare i Säröns Samfällighetsförening, en förening som föreningen också har avtal med avseende landfästet mot Särön, dvs. del av Särö S:1. Dess styrelse ges direktivet av majoritetsägaren att inte ingå avtal med föreningen utan att detta godkänts. Detta meddelas föreningen under 2022.

Styrelsen har fått ett föreläggande från Mark & Miljödomstolen att redovisa rådigheten och därmed fått ett tillfälle att lägga ut texten och förklara situationen och hur den uppkommit.

Styrelsen inlämnade ansökan till Mark & Miljödomstolen 2023-03-03 och dom har fallit till mark- och vattenrättsägarnas fördel. Styrelsen beslöt då att överklaga domen till Mark & Miljö Överdomstolen, då bl.a. sakfrågan inte bedömts, att det förelåg full insikt i föreningens avsikter inom HB residencia, varvid beslutet om rådighet i MMD faller, mm. I skrivande stund (dec. 2023) har MMÖD inte fattat beslut i frågan.

SAMRÅD

Till de direkt berörda parterna, dvs. mark- och vattenrätts ägarna, direkt närliggande fastighetsägare, vägföreningar, närboende, så har alla fått information om föreningens planer. Samma information finns också upplagd på denna hemsida.

Klicka för föreningens samrådshandling:

RITNINGAR & SKISSER

De ritningar (skisser) som redovisas utgör de som finns redovisade i föreningens ansökningshandlingar och inlämnats till myndigheter. Vikt har lagts i utformningen av den Nya Långabron för att denne även efter en ombyggnad/nybyggnad skall utgöra en värdig representant för Riksintresset Särön.

I samband med att entreprenör väljs för att riva, muddra och bygga den Nya Långabron, kommer lägen sannolikt att uppstå som vi idag inte har kännedom om. Föreligger behov av ändring, kommer också dessa att redovisas här på denna hemsida.

Föreningens syftet med att anlita en entreprenör med ”vattenvana” är att föreningen vill kunna nyttja dennes kunskaper, kompetens och erfarenheter från tidigare projekt av liknande typ och omfattning.

Klicka för ritningar & skisser på Nya Långabron: