Projekt Långabron

KUNGSBACKA KOMMUN

Föreningen ansökte 2020-04-21 om tillstånd hos Kungsbacka kommun för att deponera knappa 1000 m3 muddermassor på land och har föreslagit tre lämpliga platser. Kommunen valde då att avvakta med sitt beslut i väntan på bl.a. Länsstyrelsen och Mark & Miljödomstolens utlåtanden.

2022-03-10 genomförde föreningen ett samråd med Länsstyrelsen i Halland och Kungsbacka kommun. Under detta samråd förevisades bl.a. en av de tilltänkta tippningsplatserna på land, den utmed Stallviksvägens början. Vår uppfattning efter detta samråd var att det visserligen krävs ytterligare studier av platsen före- resp. efter tippning, en analys av övriga möjliga platser, argument för valet, mm. Samtidigt uttrycktes från båda myndigheterna att ett ”lokalt behov” är positivt. (Stallviksvägens vägförening har behov av massor och markägarens tillstånd för tippning)

Vidare påpekade kommunen att den eftersökte en bottenfauna inventering i Stallvikens inre del, ytterligare sedimentprovtagningar och på större djup (ner till 1 meter från ytan), en konsekvensanalys av effekten på ”den nya botten” efter muddringen och vilka avlagringar och föroreningar som därmed kom i dagen.

Inspektören påpekade också behovet/önskan av att utföra den Nya Långabron så att dess skugga på botten blev så liten som praktiskt möjligt, dvs. med ett gott tilltaget mått mellan gångbrädorna.

Klicka för föreningens ansökan till Kungsbacka kommun:

LÄNSSTYRELSEN I HALLAND

Föreningens ansökan om tillstånd för rivning, muddring och nybygge av Nya Långabron avslogs 2021.

Länsstyrelsen tog inte tagit ställning i sak utan konstaterar att det föreligger motstående intressen samt att det råder viss tveksamhet till rådigheten över vattenområdet på Särö sidan.

Länsstyrelsen meddelade i samband med sitt beslut att det är Mark & Miljödomstolens [MMD] uppgift att ta beslut i dylika ärenden.

Styrelsen lyfte frågan under årsstämman 2021 och stämman beslutade enhälligt att föreningen skall uppdatera ansökan och rikta om den till MMD. Inför denna ansökan har Länsstyrelsen och Mark & Miljödomstolen i enlighet med Miljöbalken Kap. 6, § 23-25 – krävt att föreningen genomför ”Undersökningssamråd”.

Undersökningssamråd har genomförts, den 10 mars 2022 med Myndigheter och den 28 april 2022 med sakägarna och lokala vägföreningar. Båda dessa samråd har genererat var sina ”Samrådsprotokoll”. Dessa protokoll skall föreningen utgå ifrån då den formulerar sin ”Samrådsredogörelse”.

Samrådsredogörelsen skickades till Länsstyrelsen den 26 augusti 2022 för dess beslut om Projekt Långabron bedöms ge betydande miljöeffekter eller ej.

Beroende på Länsstyrelsens beslut avseende ”Betydande Miljöpåverkan” eller ej, kommer den fortsatta handläggningen att variera. Ett ”NEJ” betyder ett enklare förfarande, ett ”JA” att föreningens Miljökonsekvensbeskrivning [MKB] möjligen behöver kompletteras och utökas samt bli förenål för ytterligare ett ”Avgränsningssamråd”.

I oktober 2022 bedömer styrelsen att Länsstyrelsen är klar med sin bedömning.

INFORMATION

Till de direkt berörda parterna, dvs. mark- och vattenrätts ägarna, direkt närliggande fastighetsägare, vägföreningar, närboende, så har alla fått information om föreningens planer. Samma information finns också upplagd på denna hemsida.

Klicka för föreningens samrådshandling:

RITNINGAR & SKISSER

De ritningar (skisser) som redovisas utgör de som kommer att finns redovisade i föreningens ansökningshandlingar och inlämnats till myndigheter. Vikt har lagts i utformningen av den Nya Långabron för att denne även efter en ombyggnad/nybyggnad skall utgöra en värdig representant för Riksintresset Särön.

I samband med att entreprenör väljs för att riva, muddra och bygga den Nya Långabron, kommer lägen sannolikt att uppstå som vi idag inte har kännedom om. Föreligger behov av ändring, kommer också dessa att redovisas här.

Föreningens syftet med att anlita en entreprenör med ”vattenvana” är att föreningen vill kunna nyttja dennes kunskaper, kompetens och erfarenheter från tidigare projekt av liknande typ och omfattning.

Klicka för ritningar & skisser på Nya Långabron: