Nyheter:

ANSÖKAN  OM MUDDRING & DEPONERING

Under mars månad inlämnas föreningens utvecklade och väsentligen uppdaterade ansökan till Mark & Miljödomstolen [MMD]. Efter Länsstyrelsens beslut att ”Projekt Långabron inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan” kan ansökan inlämnas direkt till MMD utan kompletterande underlag.

I ansökan tar vi hänsyn till del av den kritik och de synpunkter som närboende liksom myndigheter och sakägare framfört över tid och under samråden.

Bland de mest väsentliga förändringarna är att:

  • Antalet planerade förtöjningsplatser, efter det att den Nya Långabron uppförts, kommer att reducerats från planerade 49 platser till 34 platser, dvs ingen ändring mot vad vi har idag. Detta betyder bland annat att oron för ökad trafik, såväl till/från från Långabron bibehålls på dagens nivå, såväl på land som till sjöss,
  • Med det reducerade antalet förtöjningsplatser kommer också muddringsområdet att reduceras, från planerade ca. 2000 m2 till  ca. 1465 m2 och volymmässigt från ca. 900 m3 till ca. 640 m3.
  • Genomförande tiden har ändrats från 1 nov – 31 mars till perioden 1 jan – 28 feb, i syfte att bättre freda havsöringens lekperiod i Stockaåns mynning,
  • Den skuggning av havsbotten, som Långabron ger upphov till, reduceras genom ett något större avstånd mellan gångbrädorna,
  • Bropålarna liksom akterförtöjningspålarna kommer att bli inklädda i PE-rör för att reducera möjligheten för isen att fästa i dessa och därmed lyfta/sänka dessa vid havsnivåförändringar (hög/lågvatten). PE-rören medför dessutom att den aggressiva Skeppsmasken inte ges tillträde till trävriket. Båda dessa, Is och Skeppsmask, driver kostnaderna för Långabrons livslängd. Med nytt ytskikt (PE-rören) kommer livslängden att avsevärt förlängas.

SWISH-STÖD FÖR LÅNGBRONS BEVARANDE

På midsommarafton 2022 satte styrelsen upp två nya skyltar, en på vardera sidan av Långabrons landfästen. Dessa var utformade så att det skulle förenkla för alla de som aktivt vill bidra ekonomiskt till Långabrons bevarande.

Utformningen gjordes för SWISH-inbetalning med tre olika QR-Kod fält, ett för ett bidrag om 150 Kr, ett för 300 Kr och ett för ett valfritt belopp. Detta har förenklat bidragsprocessen avsevärt, vilket tydligt syns i föreningens kontoutdrag. SWISH till föreningen är 123 131 06 06.

Utfallet har varit fantastiskt och styrelsen och alla som använder Långabron är ytterst tacksam för alla bidrag – stora som små.

Stort tack !

LÅNGABRONS VÄNNER

Medverka till att gångvägen över Långabron kan bibehållas !

Du gör detta bäst och enklast genom att bidra med pengar. Därmed stödjer du den ideella föreningen i uppgiften att hålla Långabron i ett tryggt, säkert och estetiskt tilltalande skick, i linje med den del av Riksintresset Särö den är. SWISH till föreningen är 123 131 06 06 alternativt BG 781-8164.

Axel Bergenstjerna
Ordförande
E-Post: styrelsen(at)langabron.se
Mobil: 0727-033 433