Nyheter:

ÅRSSTÄMMAN FÖR 2022 GENOMFÖRD

Styrelsen genomförde under kvällen den 25 maj, årsstämma i föreningen Långabron. Nio deltagare kom till stämman, som genomfördes på Restaurang Stallbacken 1, invid Särö kyrka.

Huvudpunkterna under stämman var förutom rena formalia, att informera om verksamheten och den ansökan som föreningen inlämnat till Mark & Miljödomstolen, besluta om medlemsavgifter samt välja ledamöter till styrelsen, revisor och valberedningen.

DISPOSITION AV 2022 ÅRS RESULTAT:

Sittande styrelse föreslog att överföra utgående balans för 2022 som ingående balans för 2023. Styrelsen hade också föreslagit att höja medlemsavgifterna för 2024 och revisorn föreslog att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och revisorns förslag. 

NYA MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2024:

  • Medlemskap i Långabrons Vänner (utan rösträtt) 400 Kr (en höjning med 100 kr)
  • Medlemskap med båtplats (med rösträtt) 1.600 Kr (en höjning med 100+200 kr/år)
  • Tillfällig uthyrning av båtplats till icke medlem 2.500 Kr (samma som de senaste 5 åren)

FÖRTROENDEPOSTER 2023-2024:

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att återvälja ledamöterna till samtliga poster för en period om två år (revisorn ett år). Sittande styrelse fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

INFORMATIONSPUNKTER

Styrelsen informerade om föreningens medlemskap i Västkustens Båtförbund, som ger såväl vår föreningen som våra medlemmar förmåner och möjligheter, långt över de kostnader som medlemskapet innebär. Mer om detta medlemskap bifogas med protokollet från årsstämman och på vår hemsida på Internet.

Styrelsen informerade om genomförda samråd med myndigheter och sakägare, styrelsens författade samrådsredogörelse och Länsstyrelsens beslut om att deras sammanvägda bedömning är att Projekt Långabron (rivning, muddring, deponering, nybyggnad) inte bedöms medföra betydande miljöstörning.

Styrelsen informerad om att rådigheterna uppsagts för Långabrons markfästet mot Särön, på Särö S:1, och som disponeras av Säröns samfällighetsförening, samt för del av vattenområdet på Särösidan, Särö 1:391, och som äga av HB Residencia och att styrelsen arbetar med att återfå rådigheterna.

Styrelsen informerade om att kontakter tagits med Kungsbacka kommun för att sätta upp ”historiska skyltar” invid Långabrons landfästen på villkor att föreningen underhåller dem och står för text & bilder. Förslag på olika utformningar och innehåll kommer att läggas upp på hemsidan för allas åsikter.

Samråd sker frekvent med kommunens miljöinspektör för att tillgodogöra oss de senaste rönen på miljöfronten. Nytt för i år är att kommunerna nu är huvudman för avfallshanteringen från ”fartyg”, dvs i princip från badringen till hangarfartyget. Det krävs en avfallspolicy, vilket föreningen har på vår hemsida, se under MILJÖ, en bit ner i text & bilder – läs denna !!! Det har också kommit fram nya uppdaterade bestämmelser avseende godkända bottenfärger och 2-taktsmotorer. Ny forskning har också visat på nya typer av båtbottenfärger som ger avsevärt mindre påväxt an andra typer. Se hemsidan under MILJÖ så ges där länkar till dessa punkter.

Protokollet från stämman kommer att skickas ut till alla medlemmar med e-post så snart det justerats, samt läggas upp på föreningens medlemssidor på hemsidan.

Styrelsen tackar för fortsatt förtroende och hoppas alla får en fin, lat och god båtsommar.

PS !!! – Bli inte förvånad om medlemstidningen ”BÅTLIV” trillar ner i brevlådan. Denna och mycket mer är förmåner av medlemskapet i Västkustens Båtförbund.

NYA STADGAR

Inför årsstämman kom med utskicket av kallelsen också styrelsens förslag till förändringar av föreningens stadgar och styrelsens motiv till förändringarna.

Under stämman gick vi igenom paragraf för paragraf och särskilt de som styrelsen föreslagit ändringar i. Efter presentation och frågor från stämman, beslöts att enhälligt godkänna samtliga förändringar av föreningens stadgar. I och med att stämman enhälligt beslutat så, fick föreningen nya stadgar från och med stämmans avslut den 25 maj 2023.

Så snart protokollet är justerat kommer också dessa att läggas upp på hemsidan samt skickas ut till samtliga medlemmar.

PROJEKT NYA LÅNGABRON

På midsommarafton 2022 satte styrelsen upp två nya skyltar, en på vardera sidan av Långabrons landfästen. Dessa var utformade så att det skulle förenkla för alla de som aktivt vill bidra ekonomiskt till Långabrons bevarande.

Utformningen gjordes för SWISH-inbetalning med tre olika QR-Kod fält, ett för ett bidrag om 150 Kr, ett för 300 Kr och ett för ett valfritt belopp. Detta har förenklat bidragsprocessen avsevärt, vilket tydligt syns i föreningens kontoutdrag. SWISH numret till föreningen är 123 131 06 06. Under 2022 Swishade 75 passerande bidrag, från 50 Kr till 5000 Kr.

Utfallet har varit fantastiskt och styrelsen och alla som använder Långabron är ytterst tacksam för alla bidrag – stora som små.

Enklast och snabbast ges bidrag med SWISH men du kan också lämna bidrag genom inbetalningar via BankGiro 781-8164.

Axel Bergenstjerna
Ordförande
E-Post: styrelsen(at)langabron.se
Mobil: 0727-033 433