Nyheter:

Uppdaterad 2023-09-20

UPPTAGNINGSÄSONEN 2023

Det stundar upptagning av din båt och styrelsen vill påminna om att det finns både lokala direktiv från föreningen och Kungsbacka kommun, som nationella lagar och förordningar att förhålla dig till. På föreningens hemsida ”www.langabron.se/miljö” finner du texter och länkar till regelverken.

För föreningen gäller att du skall hanterar förtöjningsplatsen så att stegar frigörs från Långabron och förvaras på annan plats, att förtöjningsutrustning såsom linor, knapar, etc. tas hem och att stolpar för akterförtöjning ses över inför stundande säsong. Akterstolpen är i dagsläget platsinnehavarens ansvar.

I huvudsak reglerar flertalet av reglerna från myndigheter hur du skall förhålla dig till miljögiftiga bottenfärger, sätten att hantera dessa och påväxt på, avskrapning & tvättning av båtbotten liksom omhändertagandet av avfallsprodukterna som är MILJÖFARLIGT AVFALL. Regelverken tar också upp 2-taktsmotorer, bränslen, oljor, destruktion av obrukbara båtar, mm.

Föreningen har i samarbete med Vallda Sandö Marina utverkat tillstånd för föreningens medlemmar att nyttja deras spolplatta. Kontakta hamnkapten Stefan Stafsing på 0703-95 42 53 för bokning av dag/tid.

PROJEKT LÅNGBRON

Detta projekt har som mål att skaffa de tillstånd som krävs för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet, dvs. bereda kvalitativa båtplatser till föreningens medlemmar.

I detta projekt ligger också att, efter styrelsens bedömning, riva den befintliga Långabron, muddra ett område om ca. 1500 m2 till ett vattendjup om ca. 1 meter, deponera muddermassor på land och bygga den Nya Långabron, på samma plats och med liknande konstruktiva uppbyggnad som den haft under överskådlig tid.

Vi skriver ”liknande” avsiktligt, bl.a. för att Långabron ingår som del i riksintresset ”Särö” men också för att t ex. räckena som fanns vid uppförandet under 1840-talet, och som togs bort på 1950-talet, inte kommer att återinföras. Den ursprungliga lokala förhöjningen av gångbanan kommer att återskapas för att enklare kunna manövrera sin båt från ”insidan” ut till fritt vatten.

Att som fram till 1980-talet, på ideell basis hacka isen från att fästa i respektive bropåle, låter sig inte göras i dagsläget – vi är för bekväma och värderar vår tid på annat sätt. Isens fäste i bropålarna, lyfter/sänker brobanan med vattennivån och därmed successivt bänder isär konstruktionen, som senare när isen rör sig i sidled också bryter sönder densamma.

Att isen får så bra fäste i bropålarna och att konstruktionen bryts sönder beror på Skeppsmaskens härjningar, som äter upp trät (även impregnerat) och därmed den bärande förmågan.

Sättet idag att hantera båda dessa problem är att innesluta de bärande elementen (pålarna) i PE-Rör (plast) som gör att isen glider på den glatta plastytan som också skyddar mot Skeppsmasken. Innehållet i PE-Röret kan vara av trä eller betong och det finna också andra möjliga sätt att grundlägga Långabron.

I Inre Båtviken (där Långabron ligger) finns ett flertal exempel på denna teknik. Den närmaste exemplet på denna grundläggning är den närmast liggande båtbryggan ”Solbybryggan”, som revs i sin helhet, gavs ny sträckning och helt ny grundläggning, nya balkar, nya gångbrädor. För Långabrons del är det inte vår avsikt att kopiera hela utformningen av Solbybryggan.

I dagsläget har föreningen en ansökan om tillstånd inne hos Mark & Miljödomstolen. Den initiala ansökan har föreningen fått avslag på. I analysen av MMD’s dom har styrelsen funnit motiv och argument för en överklagan. Denna överklagan är i skrivande stund (september 2023) under behandling hos MMD.

VÄSTKUSTENS BÅTFÖRBUND /
SVENSKA BÅTUNIONEN

Under våren 2023 ansökte och fick föreningen medlemskap i Västkustens Båtförbund, VBF, som är ett regionalt förbund för att samla båtföreningarna på västkusten. VBF ingår i sin tur som medlem i den nationella Svenska BåtUnionen, SBU.

Medlemmarna har erhållit medlemstidningen BÅTLIV och ett nyhetsbrev avseende SBU klubbförsäkring i ”Svensk Sjö”, ett eget försäkringsbolag som är kopplat till Trygg Hansa.

Styrelsen vill påminna medlemmarna om att klubbens försäkring i ”Svensk Sjö” till delar täcker in försäkringar av båtplatsen, båten och båtlivet. Studera distribuerat försäkringsbrev och bedöm vilken/vilka tilläggsförsäkringar som just du behöver.

PROJEKT NYA LÅNGABRON

Detta projekt syftar till att insamla ekonomiska medel för att klara av de investeringar som åtgår nu  för att underhålla och senare riva Långabron och bygga den nya Långabron. Inget av intäkterna från detta projekt kommer att användas för att på olika sätt arrangera och förbättra förtöjningsplatserna längs Långabron.

Under 2022 sattes skyltar upp invid Långabrons anfang mot Särön och fastlandet med QR-koder på för att snabbt och enkelt kunna bidra till detta projekt. Utfallet vad överväldigande och räckte i det närmaste till 2022 års reparationer med 10 nya pålar, 8 nya balkar och ca 20 nya gångbrädor, fördelade över två ställen längs Långabron.

Enklast och snabbast ges bidrag med SWISH 1231310606, men du kan också lämna bidrag genom inbetalningar via BankGiro 781-8164.

Axel Bergenstjerna
Ordförande
E-Post: styrelsen(at)langabron.se
Mobil: 0727-033 433