Nyheter:

Uppdaterad 2024-05-03

 

 

 

ÅRSSTÄMMA -16 MAJ 2024

Årsstämman för verksamhetsåret 2023 äger rum torsdagen den 16 maj kl. 19.00 och kommer i år att ske i Särö Båtklubbs lokaler invid Blomstermåla. En officiell kallelse har skickas ut till alla medlemmar den 21 april, dvs. minst tre veckor innan stämman, kompletterad med stämmans preliminära dagordning.

REGLER FÖR MEDLEMSKAP & BÅTPLATS

De 12 års erfarenhet som sittande styrelse nu fått har aktualiserat ett antal punkter, såväl avseende medlemskapet som innehavet av båtplats. Dessa erfarenheter finns nu sammanställda i en särskild handling, som styrelsen fastställde 2024-02-22 och som skall gälla framgent. Denna handling kommer att skickas ut till samtliga medlemmar och utgöra föreningens respons på alla nya ansökningar om medlemskap.

Handlingen är ett officiellt förenings-dokument och du finner den under huvudrubriken MEDLEMSSIDOR.

SJÖSÄTTNING

Äntligen – dags för sjösättning !!!

Inför/under sjösättningen rekommenderar vi att du ser över dina förtöjnings arrangemang, linor, knapar, taljor stegar, låsning och akterpålens status mm. Tänk på att:

  • Inte montera beslagning så att de kan orsaka olyckor för de som nyttjar Långabron som gångbro,
  • Det kan blåsa ”småspik”, och att 
  • Vattenståndet kan variera mellan ca -38 cm till  ca +155 cm. (klimat statistik för 100 år)

Färgvalet för botten målningen, förutom kulören, är alltid ett omtvistat ämne. Ny forskning visar att färgtyper med silikon visar på mindre påväxt, enklare målningsarbeten, lägre bränsleförbrukning och inte minst  – de skadar inte miljön. På hemsidan BÅTMILJÖ.SE finns nyttig information och råd. Se också nedan om EU-Diektivet avseende biocidfärger i allmänhet.

Länken ger dig en neutralt sökning på Internet efter Silikon baserade båtbotten färger.

Senaste rönen från Kemikalieinspektionen avseende bottenfärger för båt.

Föreningens medlemmar har nu möjlighet att utan kostnad tömma eventuellt toalettavfall i Kullaviks hamn, Vallda-Sandö hamn och i Lerkils hamn. Överenskommelse med Vallda-Sandö hamn ger också dig som medlem möjlighet att nyttja deras spol-platta.

I senaste numret av ”TROSSEN”, Sjöräddningssällskapets medlemstidning anger de att bottenfärgen VC17m är förbjuden att säljas från 7 maj 2024 och att användningen av samma färg förbjuds från och med 8 november 2024. (EU-Direktiv) EU genomför f.n. en studie av alla biocidfärger för båtbottnar så räkna med att fler förbud kommer till hösten. Kontrollera på Kemikalieinspektionens hemsida vad som gäller innan inköp av bottenfärger.

ANSÖKAN – MARK & MILJÖDOMSTOLEN

Som känt sedan tidigare fick föreningen avslag på sin ansökan till MMD om tillstånd för muddrings & deponering liksom tillstånd för rivning och ombyggnad av Långabron. Under april fick vi också avslag på sökt prövningstillstånd för den överklagan vi gjort till Mark- och Miljööverdomstolen. Det senaste avslaget tog inte heller det sin grund i sakfrågan utan i det faktum att MMÖD bedömt att föreningen inte har rådighet över de mark- och vattenområden som ligger på Särösidan av den Inre Båtviken (Stallvikens inre del) och som verksamheten inkluderar.

Styrelsen gjorde bedömningen att MMD inte i tillräcklig omfattning analyserat varför bl.a. rådigheterna återkallats, varför vi överklagade MMD-dom till Mark & Miljö Överdomstolen.

Styrelsen beslutade 2024-04-04 att vända sig till Särön Samfällighetsförening och HB Residencia för att initiera att nyttjanderätts avtal upprättas. 

Axel Bergenstjerna
Ordförande
E-Post: styrelsen(at)langabron.se
Mobil: 0727-033 433