Nyheter:

 

 

 

 

ÅRSSTÄMMAN FÖR 2023

Årsstämman för verksamhetsåret 2023 ägde rum torsdagen den 16 maj kl. 19.00 i Särö Båtklubbs lokal invid Blomstermåla. Lokalen var utmärkt för stämman, väl utrustad och styrelsen vill framför sitt tack till Särö Båtklubb.

Under stämman behandlades förutom rena formalia också styrelsens verksamhetsberättelse för 2023 och sin ekonomiska hantering. På revisorns förslag beslöt stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet för  verksamhetsåret 2023.

Ordförande redovisade styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2024-2025 vari också en budget för verksamhetsåret 2024 ingick liksom förslag på medlemsavgifter för 2025. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Ordföranden redovisade styrelsens hantering av nödvändiga rådigheter för mark- och vattenområdena på Särö-sidan av traktgränsen (mitt i sundet) och den juridiska hanteringen av dessa ärenden som skett i Mark- & Miljödomstolen (MMD) och i Mark- & Miljö Överdomstolen (MMÖD) och meddelade att en begäran nu ställts till Särö Samfällighetsförening liksom till HB Residencia om att upprätta förslag till nya nyttjanderätts avtal.

Föreningens medlemskap i Västkustens Båtförbund (Svenska Båt-unionen) och vår användning av SBU administrativa system, BAS, som tillhandahålls genom vårt medlemskap, också kräver medlemmarnas personnummer. Detta har resulterat i att styrelsen föreslagit stämman att revidera ”§ 14 Integritets policy” i föreningens stadgar så att också personnummer krävs för medlemskap. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Uppdaterad stadgar, daterade 2024-05-16, finns upplagda på föreningens hemsida.

Nytt för varje år är valet av föreningens revisor (stadgeenligt) och stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. På ordförandens förslag om att ge halva styrelsens ett års förlängning för att därmed medge att ett visst mått av institutionellt minne består i en situation då omval/nyval står för dörren. Stämman beslutade att ge styrelsen fullmakt att internt besluta i frågan och att nämnda beslut dokumenteras i styrelseprotokoll.

Som medlem kan du efter inloggning på ”Medlemssidorna” läsa hela stämmoprotokollet, inklusive alla bilagor.

UPPDATERADE REGLER FÖR MEDLEMSKAP & BÅTPLATS

De 12 års erfarenhet som sittande styrelse nu har, har aktualiserat ett antal punkter, såväl avseende medlemskapet som innehavet av båtplats och båt. Dessa erfarenheter finns nu sammanställda i en särskild handling, som styrelsen fastställde 2024-02-22 och som gäller för föreningen. Handlingen skickas ut till samtliga medlemmar och kommer att utgöra föreningens första respons på alla nya ansökningar om medlemskap.

Handlingen finner du under huvudrubriken på hemsidan ”Medlemsinformation”..

SÄKERHETSANALYS

Utveckling av en säkerhetsanalys för föreningens verksamhet pågår i syfte att finna hot, risker och lämpliga motåtgärder om hoten inträffar. Ett syfte är också att kvantifiera de kostnader som olika åtgärder bedöms medföra för att ge underlag till både budgetarbetet och styrelsens förslag till kommande års medlemsavgifter.

Arbetet har kommit en bit in i denna process att identifiera hot, sannolikheter och motåtgärder och ett specifikt hot har identifierats som också har resulterat i åtgärder för att reducera möjliga konsekvenser.

En säkerhetsanalys utgår alltid ifrån den verksamhet som föreningen bedriver (beslutas under årsstämmor), i vårt fall att bereda allmänheten den gångväg tvärs över den Inre Båtviken, såsom skett sedan 1840-talet, samt att bereda föreningens medlemmar förtöjningsplatser längs Långabron för grundgående småbåtar (max 6 meter).

Säkerhetsanalysen förtecknar olika hot mot vår verksamhet, bedömer sannolikheten för att hot/hoten inträffar och ger förslag på åtgärder för att eliminera eller reducera effekterna av inträffade hot.

ANSÖKAN – MARK & MILJÖDOMSTOLEN

Som känt fick föreningen avslag på sin ansökan till MMD om tillstånd för muddrings längs Långabron och deponering på land för att öka kvalitén på båtplatserna längs bron. Under april fick vi också avslag på sökt prövningstillstånd för den överklagan vi gjort till Mark- och Miljö Överdomstolen.

Inget av avslaget tog sin grund i den egentliga sakfrågan utan stannade i sina processer när såväl MMD som MMÖD bedömt att föreningen inte har rådighet över de mark- och vattenområden som ligger på Särö sidan av den Inre Båtviken (Stallvikens inre del) och som verksamheten inkluderar.

Styrelsen beslutade därför 2024-04-04 att vända sig till Särön Samfällighetsförening och HB Residencia för att initiera att nya nyttjanderätts avtal upprättas. 

Version 2024-05-29