Miljö

Samhället blir allt mer varse om de konsekvenser på vår miljö som olika typer av verksamheter genererar och skapar därför successivt nya lagar och regelverk som skall styra våra handlingsmönster till en bra, säker och trevlig miljö, i luften, på land och till sjöss.

För föreningens har vi antagit en miljöpolicy och som finns redovisad i föreningens stadgar. Denna gör styrelsen informationsansvarig gentemot medlemmarna, vilket verkställs genom att delge medlemmarna regelverk och direktiv som styr och reglerar fritidsbåtägandet. Informationen finns på föreningens hemsida på Internet och delges dessutom under årsstämman och övriga medlemsmöten.

Föreningen har blivit antagen som medlem i Västkustens Båtförbund [VBF], som i sin tur är medlem i den rikstäckande Svenska Båtunionen [SBU]. Som medlem i VBF/SBU har föreningen stöd i såväl juridiska som miljömässiga frågor.

INTRODUKTION:

För medlemmars gäller den allmänna skyldighet som alla boende i Sverige har att förhålla sig till, vilket betyder att du skall känna till de lagar och förordningar som ett boende och olika verksamheter kräver, bl.a. boende, friluftsliv, i vilket bl.a. båtlivet ingår, mm. Överordnat gäller Miljöbalken, SFS 1998:808, som är indelad i sju huvudgrupper och 33 kapitel, www.riksdagen.se.

EGENKONTROLL:

Begreppet ”egenkontroll” är ett centralt begrepp i Miljöbalken och har inom vår verksamhet två mottagare, dels dig som är medlem i Föreningen Långabron i Särö, dels föreningens styrelse som har att se till att alla medlemmar delges den information som ett miljömedvetet båtliv innebär.

Styrelsen verkställer detta genom att redovisa länkar till de platser där dylik information finns att tillgå. Se därför nedanstående punkter som en checklista:

Ansvar

Det är du som medlem i föreningen liksom all allmänhet, som brukar Långabron som gångväg, att vidta nödvändiga åtgärder för att eliminera och/eller reducera effekter av miljöstörande verksamheter eller händelser.

Det är styrelsens ansvar att se till att det finns åtgärdsplaner för miljöstörningar kopplade till föreningens verksamhet samt rapportvägar till styrelsen och myndigheter, om sådan situation uppstår som kräver akuta miljöinsatser.

Rutiner

Föreningens styrelse skall ha rutiner för att inhämta relevanta avsnitt i miljöbalken samt andra myndigheters direktiv och föreskrifter samt att delge dessa till sina medlemmar. Det är styrelsens ansvar att sprida information till samtliga medlemmar och i viss mån till allmänheten, om de rutiner för bruk och nyttjandet av Långabron som gäller. Dessa rutiner finns på föreningens hemsida på Internet, delges under föreningens årsstämmor och andra medlemsmöten och redovisas till del på skyltar invid Långabrons anfang mot Särön och fastlandet.

Kemikalier

Ansvaret för att du förvar av och hanterar drivmedel, bränslen, färg, gas och lösningsmedel till  och för din småbåt, när den ligger på land, i havet eller är under transport, är den enskilde medlemmens ansvar.

Avfall

Det är likaså den enskilde medlemmens ansvar att förvara och omhänderta eget avfall och sortera detta i enlighet med kommunens policy, liksom att dumpa avfallet på därför avsedda platser, se nedan under ”AVFALLSHANTERING” samt föreningens ”AVFALLS POLICY”.

Miljöfarligt avfall är bl.a. de bränslen, drivmedel, färg och lösningsmedel som används inför, under och efter säsongen för att hålla båten i ett ”Ship-Shape” skick. Det är den enskilde medlemmens ansvar att hantera dessa produkter på ett ansvarsfullt sätt och efter kommunens lokala föreskrifter.

Olyckor & akuta händelser

Vid olycka, där personskada skett eller annan akut händelse uppstått, gäller samhällets allmänna regler. Tillkalla akut hjälp via telefonnummer 112. Försök bistå den skadade, men bara om du vet hur och intill dess blåljus-personal anländer. Vid behov av polis i icke akuta ärenden, använd telefonnummer 114.

Vid allvarligt miljöhot, skall föreningens ordförande kallas per e-post, styrelsen@langabron.se, och per mobiltelefon 0727-033 433. Om inte ordförande i föreningen nås skall kommunens enhet för Miljö & Hälsoskydd kallas på telefon, 0300-834000. Det är väsentligt att din rapportering går fram till en individ som har mandat att agera – så ge inte upp innan kontakt erhållits.

BÅTVÅRD:

I denna avdelning finner du råd, tipps och direktiv avseende hur du sköter din båt inför, under och efter båtsäsongen. Det finns mycket information att hämta på Internet. Nedanstående länkar går till föreskrivande myndigheter och organisationer. Utöver dessa finns mängder av information att inhämta från olika tillverkare av t.ex. båtvårdande produkter.

Bottentvättning av fritidsbåtar
Båtmiljörådets lilla Miljöguide
Allmänna regler för båtbottenfärg (Transportstyrelsen)
Aktuellt om Båtmiljö

BÅTBOTTENFÄRGER:

Kemikalieinspektionen publicerar återkommande en förteckning över ”godkända båtbottenfärger”. Det skall inte tolkas som om färgtyperna är miljövänliga, utan snarare mer miljövänliga än andra typer. Förteckningen är uppdelad geografiskt för Västkusten (röd), södra Östersjön (gul) respektive norra Östersjön & Bottenhavet (blå).

 Godkända båtbottenförger för Västkusten
 Godkända båtbottenfärger för Ostkuste

AVFALLSHANTERING:

Förr eller senare blir allt vi använder till avfall. Det är allas vår skyldighet att se till att avfallet tas om hand på rätt sätt och deponeras på rätt plats och inte att förglömma – i rätt tid.

Föreningens verksamhet omfattar Långabron och dess funktion som gångbro och brygga. Det är således upp till dig som medlem att ta ditt ansvar för det avfall du och ditt sällskap genererar. Detta gäller således också den del av allmänheten som trafikerar Långabron.

För dig som båtägare är del av avfallet kopplat till prepareringen av din båt inför och efter säsongen, exempelvis trasor, skrapor, tampar, slipmaterial, dynor, puts & polermedel, färger av olika slag, tätningsmassor, drivmedel, oljor, mm, men också hur du brukar din båt under säsongen såsom transportmedel, picknick, fiske, camping, etc.

I miljösammanhang bör vi alltid och i första hand tänka ”återanvändning” – det sparar resurser, är ofta det bästa för miljön och sannolikt också det billigast. Går inte detta bör vi i andra hand alltid tänka ”återvinning” – för att spara på ändliga resurser, energi, transporter, mm. Först i tredje hand, och om det inte går att vare sig återanvända eller återvinna av en eller annan orsak, bör vi tänka ”destruktion”. Alla dessa steg i dessa processer har sina egna regler om hur och var och ibland också vem som har ansvaret för respektive del i hanteringen.

Hantering av miljöfarligt avfall, bl.a. båtbotten avskrap, färger, bränslen är starkt reglerad. Det är inte tillåtet att hantera detta var som helst, inte heller av vem som helst. I princip all hantering av miljöfarligt avfall kräver utbildad och certifierad personal.

FÖRENINGENS AVFALLSPOLICY:

Kungsbacka kommun är den myndighet i vårt område som har tillsynsansvaret från 2023-05-01 för att föreningen har en upprättad och godkänd avfalls policy. Denna avfallspolicy som du nu läser är föreningens nyligen uppdaterade version (2023). Över tid, när nya regelverk tillkommer, nya synsätt etableras, mm, kommer också denna policy att uppdateras.

Policyn är indelad på olika typer av avfall och vem som är ansvarig samt var och hur hanteringen skall ske och göras.

Hushållsavfall slänger du i ditt hushålls ordinarie kärl för hushållsavfall. Komposterbart avfall sorteras för sig och deponeras i därför särskilda kärl. Föreningen har inga kärl, eller plats för den delen, varför avfall skall medföras från Långabron.

Glas, papper, plast, metall, batterier, sorteras var för sig och slängs vid lokala FTI-stationer, se nedanstående bild över närliggande FTI-stationer.

El-avfall, båt batterier, miljöfarligt avfall, bränslespill, oljerester, samt övrigt farligt avfall slängs på kommunens avfallsanläggningar i Klovsten eller på Barnamossen, se ovanstående bild.

Tryckimpregnerat trä får endast slängas på Barnamossens återvinningsstation.

Skrov från målad båt ska spolas av och skrapas över godkänd spolplatta och skrapnings- och målningsrester skall samlas och slängas på återvinningsstationerna på Klovsten eller Barnamossen. Föreningen har en överenskommelse med Vallda-Sandö Marina om tillgång till deras spolplatta. Samråd skall ske med Vallda-Sandö Marinas hamnkapten, Stefan Stafsing, tel: 0703 95 42 53

Äldre 2-Taktsmotorer är miljöbovar så till vida att de släpper ut 25-30% av bränslet oförbränt direkt till omgivande vatten. Du kan kostnadsfritt lämna in motorn för skrotning, så återvinns materialet på rätt sätt. Byt helst till en elmotor, en fyrtaktare eller en modern tvåtaktare om du vill ha en ny motor. Läs: ”Sluta tanka havet”

Gasflaskor, till grillen, kyl/frys, belysning etc. återvinns på de flesta bemannade bensinstationer, där du också kan byta den tomma gasflaskan till en påfylld. Gasbehållare har ett ”bäst-före” datum. Efter detta datum får inte gasflaskan återfyllas innan den inspekterats av certifierad personal. När datummärkningen passerats behöver du således köpa en ny flaska.

Ett tips är att nyttja ”Gasol Direkt” som ligger invid Blomgrens Möbler i Fjärås. Där kan du tanka dina gasflaskor med så mycket gas som får rum i flaskan, dvs. du betalar bara för den gas du fyller på. OBS ! Kolla öppettider innan du åker dit !

DESTRUKTION:

Även din båt kan bli gammal och obrukbar. Det gäller därmed att veta hur och till vem du skall vända dig för att återvinna och destruera din båt på ett miljömedvetet och korrekt sätt. Innan återvinning och destruktion är det angeläget att du gör en bedömning om båten kan återanvändas av annan brukare eller ej.

Reglerande myndighet är bland andra Havs- och Vattenmyndigheten som nämner att det finns en skrotningspremie att söka om 3000 Kr + 5 Kr/kg, max 10.000 Kr. Du hittar mer information om destruktion av din fritidsbåt på följande web-adresser:

Batretur.se
Batskroten.se
Anmälan till Båtretur & Båtskroten

RAPPORTERING:

Föreningens ytterst miljöansvarige är dess ordförande. Det är till ordföranden du i första hand skall rapportera om du misstänker eller ser någon pågående och/eller miljöhotande verksamhet. Kontaktinformationen är: axel@bergenstjerna.se eller på mobil: 0727 033 433.

Skulle du mot förmodan inte nå ordföranden är det till kommunens miljöinspektör som du skall rapportera dina observationer till. Kontaktinformationen är via e-post till: info@kungsbacka.se eller per telefon: 0300 834 000 (kommunens växel).

Som nämnts ovan skall kontakt tas, varför du får försöka intill dess du får kontakt med individ som har mandat att agera.

STYRELSEN