Miljö

Miljöaspekter vinner alltmer kraft i samhället avseende metoder och regelverk. Det som är nytt är egentligen att samhället blivit mer varse om de konsekvenser på vår miljö som olika typer av verksamheter genererar och därmed successivt skapar nya lagar och regelverk som skall styra våra handlingsmönster till en bra, säker och trevlig miljö, i luften, på land och till sjöss.

För föreningens del finns en miljöpolicy inskriven i föreningens stadgar som gör föreningen informationsansvarig gentemot sina medlemmar. Detta verkställer styrelsen genom att delge medlemmarna de regelverk som styr och reglerar fritidsbåtägandet vilket görs i föreningens stadgar, på föreningens hemsida på Internet samt återkommande vid medlemsmöten.

INTRODUKTION:

För medlemmars del finns den allmänna skyldighet som alla boende i Sverige har, dvs. att känna till de lagar och förordningar som friluftslivet medför, däri bl.a. båtlivet.

EGENKONTROLL:

Begreppet har två mottagare, dels dig som medlem i Föreningen Långabron i Särö, dels föreningens styrelse som har att se till att alla medlemmar delges den information som ett miljömedvetet båtliv innebär med uppgift att peka på de platser där dylik information finns. Se därför nedanstående punkter som en checklista:

Ansvar

Det är respektive medlem i föreningen, liksom all allmänhet som brukar Långabron som gångväg, som är ansvariga för att nödvändiga miljöåtgärder vidtas. Det är styrelsens ansvar att se till att det finns rapportvägar till styrelsen och myndigheter om sådan situation uppstår som kräver akuta miljöinsatser.

Det är föreningens styrelse som skall ha som rutin att inhämta och delge rutiner och regelverk från föreskrivande myndigheter.

Rutiner

Det är styrelsens ansvar att sprida information till samtliga medlemmar och i viss mån till allmänheten, om de rutiner för bruk av Långabron som gäller. Detta görs på föreningens hemsida på Internet, under årsstämmor och på skyltar invid respektive anfang mot Särön / fastlandet.

Kemikalier

Hur du förvarar och hanterar drivmedel, bränslen, färg, gas och lösningsmedel till  och i din småbåt, när den ligger på land, i havet eller är under transport är den enskildes ansvar.

Avfall

Det är den enskilde medlemmens ansvar att omhänderta eget avfall och sortera detta efter kommunens policy, liksom att dumpa avfallet på därför avsedda platser, se nedan under ”AVFALLSHANTERING” samt föreningens ”AVFALLS POLICY”, nedan.

Föreningens medlemmar har sannolikt miljöfarligt avfall i de bränslen, drivmedel, färg och lösningsmedel som används inför, under och efter säsongen för att hålla båten ”Ship-Shape”. Det är den enskildes ansvar att hantera dessa produkter på ett ansvarsfullt sätt.

Olyckor & akuta händelser

Vid olycka där personskada skett eller annan akut händelse, gäller samhällets allmänna regler. Tillkalla akut hjälp via telefonnummer 112. Vid behov av polis i icke akuta ärenden, använd telefonnummer 114. Vid allvarligt miljöhot, skall föreningens ordförande kallas per e-post och mobiltelefon 0727-033 433. Om inte ordförande i föreningen nås skall kommunens enhet för Miljö & Hälsoskydd kallas på telefon, 0300-834000.

BÅTVÅRD:

I denna avdelning finner du råd, tipps och direktiv avseende hur du sköter din båt inför, under och efter båtsäsongen. Det finns mycket information att hämta på Internet. Nedanstående länkar går till föreskrivande myndigheter och organisationer. Utöver dessa finns mängder av information att inhämta från olika tillverkare av båtvårdande produkter.

Bottentvättning av fritidsbåtar
Båtmiljörådets lilla Miljöguide
Allmänna regler för båtbottenfärg (Transportstyrelsen)
Aktuellt om Båtmiljö

BÅTBOTTENFÄRGER:

Kemikalieinspektionen publicerar återkommande en förteckning över ”godkända båtbottenfärger”, vilket inte skall tolkas som om färgtyperna är miljövänliga, snarare miljövänligare än andra typer. Förteckningen är uppdelad geografiskt för Västkusten (röd), södra Östersjön (gul) respektive norra Östersjön & Bottenhavet (blå).

 Godkända båtbottenförger för Västkusten
 Godkända båtbottenfärger för Ostkuste

AVFALLSHANTERING:

Förr eller senare blir allt vi använder till avfall. Det är allas vår skyldighet att se till att avfallet tas om hand på rätt sätt och dumpas på rätt plats.

Föreningens verksamhet omfattar Långabron och dess funktion som gångbro och brygga. Det är således upp till dig som medlem att ta ditt ansvar för det avfall du och ditt sällskap genererar. Detta gäller även all den allmänhet som trafikerar Långabron.

För dig som båtägare är ofta avfallet, som kopplas till din båt, exempelvis trasor, skrapor, tampar, dynor, puts & polermedel, färger av olika slag, tätningsmassor, drivmedel, oljor, mm.

I miljösammanhang bör vi i första hand tänka ”återanvändning” – det sparar resurser och är ofta det bästa för miljön och sannolikt också billigast. Går inte detta bör vi i andra hand tänka ”återvinning” – för att spara på ändliga resurser, energi, transporter, mm. Först i tredje hand, och om det inte går att återanvända eller återvinna av en eller annan orsak, bör vi tänka ”destruktion”. Alla detta steg har sina egna regler om hur och var och ibland också av vem som har ansvaret för dess steg i hanteringen.

Hantering av miljöfarligt avfall är starkt begränsad. Det är inte tillåtet att hantera detta var som helst, inte heller av vem som helst. All hantering av miljöfarligt avfall kräver utbildad och certifierad personal.

AVFALLSPOLICY:

Ett myndighetskrav är att föreningen skall ha upprättat en avfalls policy. Den nedan dokumenterade är föreningens första (2022). Över tid, när nya regelverk tillkommer, nya synsätt etableras, mm, kommer också denna policy att uppgraderas.

Hushållsavfall slänger du i ditt hushålls ordinarie kärl för hushållsavfall. Komposterbart avfall sorteras för sig och deponeras i därför särskilda kärl.

Glas, papper, plast, metall, batterier, sorteras var för sig och slängs vid lokala FTI-stationer, se nedanstående bild över närliggande stationer.

El-avfall, miljöfarligt avfall, bränslespill, oljerester, samt övrigt farligt avfall slängs på kommunens avfallsanläggningar i Klovsten eller på Barnamossen, se ovanstående bild.

Tryckimpregnerat trä slängs enbart på Barnamossens återvinningsstation.

Skrov från målad båt ska spolas av och skrapas över godkänd spolplatta och skrapnings- och målningsrester skall samlas och slängas på återvinningsstationerna på Klovsten eller Barnamossen.

Gasflaskor, till grillen, kyl/frys, belysning etc. återvinns på de flesta bemannade bensinstationer, där du också kan byta den tomma gasflaskan till en påfylld. Gasbehållare har ett ”bäst-före” datum. Efter detta datum får inte gasflaskan återfyllas innan den inspekterats av certifierad personal. När datummärkningen passerats behöver du köpa en ny flaska.

Ett tips är att nyttja ”Gasol Direkt” som ligger invid Blomgrens Möbler i Fjärås. Där kan du tanka dina gasflaskor med så mycket gas som får rum i flaskan, dvs. du betalar bara för det du fyller på. OBS ! Kolla öppettider innan du åker dit !

Föreningen har tillåtelse att nyttja spolplattan på Vallda Sandö Marina efter överenskommelse om dag/tid. Kontakta hamnkapten Stefan Stafsing, tel: 0703 95 42 53

DESTRUKTION:

Även din båt kan bli gammal och obrukbar. Det gäller därmed att veta hur och till vem du skall vända dig för att återvinna och destruera din båt på ett miljömedvetet sätt. Innan återvinning och destruktion är det angeläget att du gör en bedömning om båten kan återanvändas av annan brukare eller ej.

Reglerande myndighet är bland andra Havs- och Vattenmyndigheten som nämner att det finns en skrotningspremie att söka om 3000 Kr + 5 Kr/kg, max 10.000 Kr. Du hittar mer information om destruktion av din fritidsbåt på följande web-adresser:

Batretur.se
Batskroten.se
Anmälan till Båtretur & Båtskroten

RAPPORTERING:

Föreningens miljöansvarige är dess ordförande. Det är till ordföranden du i första hand skall rapportera om du misstänker eller ser någon pågående och/eller miljöhotande verksamhet. Kontaktinformationen är: axel@bergenstjerna.se eller per mobil: 0727 033 433.

Skulle du mot förmodan inte nå ordföranden är det till kommunens miljöinspektör som du skall rapportera till. Kontaktinformationen är: Linda Pärlö eller per telefon: 0300 834 000 (kommunens växel).