Verksamheten 2021-2023

INRIKTNING

Vi beslöt, vid föreningens ordinarie årsstämma, 2021-05-27, att inriktningen av verksamheten skall utgöra en fortsättning av tidigare års verksamhetsinriktningar.

Styrelsens arbete skall således fokusera på att ordna med tillstånd och finansiell förmåga för att möjliggöra att riva den befintliga Långabron, muddra till ett vattendjup vid normalvattenstånd om 1 meter, att arrangera förtöjningsplatser för ca 46 småbåtar (max 6 meter) samt att återbygga den ”Nya Långabron” i stil och utförande som kan godkännas och utgöra en representativ del av riksintresset Särö.

Nytt för i år är ”Långabrons Vänner”, en ny medlemstyp i ”Föreningen Långabron i Särö – Ideell Förening” som har som enda mål och syfte att hålla Långabron i tryggt, säkert och estetiskt tilltalande skick över tid. Detta genomförs för att öka medlemsantalet och därmed föreningens intäkter. Idag utnyttjas Långabron till ca 90% av allmänheten och ca 10% av dess medlemmar. Trots denna fördelning är det bara medlemmar som genererar intäkter i verksamheten där den överväldigande delen är att hålla Långabron i användbart skick.

Vi konstaterar att:

  • Skeppsmasken reducerar pålarnas bärförmåga snabbare idag än förr,
  • Träpålarnas kvalité har reducerats med tiden,
  • Tidigare impregnerings medel är nu inte längre tillåtna,
  • Isen fäster bättre i de maskätna pålarna och drar därmed med ökad kraft isär brodelarna, dvs. pålar, tvärs- och längsgående balkar liksom gångbrädor.

Styrelsen kommer också fortsättningsvis att upprätthålla gångförbindelsen och förtöjningsplatserna och därmed vidta de nödvändiga och akuta insatser som blir nödvändiga, såsom skett senast 2016 och 2021.

Styrelsen kommer också att fortsätta arbetet med att utforma den Nya Långabrons konstruktiva uppbyggnad, som ett förslag till medlemmarna, för att därefter sammankalla till ett extra medlemsmöte där vi tillsammans beslutar om den nya utformning som vi skall använda för upphandling och bygge.

Styrelsen kommer likaså att fortsätta arbeta med att söka nödvändiga tillstånd och bidrag hos olika myndigheter för att finansiera muddring & dumpning av massor, bygg- och marklov för nybyggnaden av den Nya Långabron liksom för eventuell dumpning av massor på land.

Styrelsen 2021-06-01