Långabron

Verksamhet

VERKSAMHETSPLAN 2019-2021

Styrelsen och övriga förtroendeposter för verksamhetsåret 2019-2020 består av följande ledamöter:

Ordförande & Brobygge              Axel Bergenstjerna
Ekonomi                                         Arne Jensen
Hemsida                                         Patric Högman
Medlemmar & Båtplatser           Anna Andersch
Marknad                                         Henrik Montalvo
Marknad                                         Lars Waagstein

Revisor                                            Tomas Philipsson

Valberedning                                 Finn Waagstein
Valberedning                                 Claes-Göran Pettersson

Verksamheten i föreningen redovisas i verksamhetsplanen, som fastställs årligen vid föreningens ordinarie årsstämma. Planen antas för en tvåårsperiod och rullas fram ett år i sänder med ett års framförhållning i syfte att skapa en kontinuitet, även om hela styrelsen omväljs.

Den verksamhetsplan som fastställdes 2019-05-16 och som gäller perioden 2019-2021, innehåller följande huvudrubriker:

  • Uppdatera tidigare gjord anmälan/ansökan till Länsstyrelsen för muddring & dumpning av massor till havs/lands
  • Ansöka om statliga bidrag till föreningens allmänna del av verksamheten (gångbron)
  • Utveckla detaljutformningen av den nya Långabron, tekniskt, estetiskt och säkerhetsmässigt liksom funktionellt för oss båtägare
  • Samråda med intresserade entreprenörer för rivning, borttransporter, muddring, dumpning av massor, återbygget av Långabron
  • Informera parter om projektet, t ex. grannar, väg- och villaföreningar, myndigheter
  • Fortlöpande underhålla Långabron
  • Införskaffa alla de olika typer av tillstånd som behövs för att den nya Långabron skall bli verklighet
  • Utveckla marknadskonceptet för att söka sponsring från olika parter, privatpersoner, företag, myndigheter, etc.

Målet för sponsringen är att täcka samtliga kostnader för etablering, rivning av Långabron, borttransport av rivningsmassor och återbygget av den nya Långabron.

Styrelsen ser det som angeläget att verkligen separera föreningens mål, det allmänna = GÅNGBRON och det privata = FÖRTÖJNINGSPLATSER & VATTENDJUP. Av denna anledning är föreningens bokföring uppdelad så att intäkter och utgifter separeras mot dessa två intressegrupper.

Styrelsen 2019-05-17