Brobygget

KUNGSBACKA KOMMUN

Föreningen har ansökt 2020-04-21 om tillstånd hos Kungsbacka kommun för att deponera ca. 1000 m3 muddermassor på land och har föreslagit tre lämpliga platser.

Kommunen har valt att inte besluta i ärendet förrän Länsstyrelsen respektive Mark & Miljödomstolen fattat sina beslut.

Klicka för föreningens ansökan till Kungsbacka kommun:

LÄNSSTYRELSEN I HALLAND

Föreningens ansökan om tillstånd för rivning, muddring och nybygge av Nya Långabron har avslagits.

Länsstyrelsen har inte tagit ställning i sak utan konstaterar att det föreligger motstående intressen samt att det råder viss tveksamhet till rådigheten över vattenområdet på Särö sidan.

Länsstyrelsen meddelar i samband med sitt beslut att det är Mark & Miljödomstolens [MMD] uppgift att ta beslut i dylika ärenden.

Föreningen tog upp frågan under årsstämma i maj 2021 och beslutat att föreningen skall uppdatera ansökan och rikta den till MMD. Denna nya ansökan skickas till MMD efter det att samråd med myndigheter och sakägarna ägt rum.

Klicka för föreningens ansökan till Länsstyrelsen:

INFORMATION

Information till de direkt berörda parterna, dvs. mark- och vattenrätts ägarna, direkt närliggande fastighetsägare, vägföreningar, närboende har alla fått information om föreningens planer.

2020-05-10 skickade föreningen ut per rekommenderat brev till direkt berörda, till närboende via post. Information till föreningens medlemmar har skickats med e-post och information till allmänheten finns på denna hemsida.

Föreningen har kallat till ett inledande samråd med Kungsbacka kommun och Länsstyrelsen i Halland den 10 mars 2022 och kommer därefter att genomföra samråd med sakägarna. Datum för detta samråd är inte satt i dagsläget.

Klicka för föreningens information till berörda och närboende:

RITNINGAR

De ritningar (skisser) som redovisas här utgör de som kommer att finns redovisade i de ansökningshandlingar som inlämnats till myndigheter.

I samband med entreprenör utsetts till att riva, muddra och bygga den Nya Långabron, kan lägen uppstå som vi idag inte har kännedom om i detalj. Föreligger behov av ändring, kommer också dessa att redovisas här.

Föreningens syftet med att anlita en entreprenör med ”vattenvana” är att föreningen vill kunna nyttja dennes kunskaper, kompetens och erfarenheter från tidigare projekt av liknande typ och omfattning.

Klicka för ritningar på Nya Långabron: