Nyheter:

ÅRSSTÄMMA 2021 (2022-05-19)

Styrelsen har nu skickat ut kallelsen till 2021 års årsstämma.

Årsstämman genomförs i Särö Golf Restaurang, Stallbacken-1, invid Särö Kyrka, den 19 maj med start kl. 19.00. Kaffe & the + kaka serveras. Anmäl gärna ditt deltagande !

Bifogat kallelsen har du också fått styrelsens preliminära verksamhetsberättelse för 2021.

Styrelsen uppmanar dig att boka tiden i din kalender, dyka upp på stämman och göra din röst hörd. Det händer mycket just nu i föreningen och årsstämman är ett utmärkt tillfälle att informeras på, delge styrelsen och övriga medlemmar din uppfattning – Välkommen !

MILJÖINSPEKTION

5 Maj 2022 genomförde Miljö & Hälsoskydds enheten i Kungsbacka en Miljöinspektion av föreningens verksamhet och dokumentation. Utfallet var utmärkt och föreningen fick två påpekande som redan vidtagits:

  1. Upprätta en AVFALLS POLICY (se denna under MILJÖ)
  2. Lägg till Miljö & Hälsoskyddsenheten som kontakt om miljöfarlig verksamhet noteras eller misstanke om miljöbrott föreligger.

SNART ÄR DET SOMMAR !

Nu är tiden inne för att fixa båten till sommarens öden och äventyr !

Har du ingen högtryckstvätt, kan du låna (mot viss ersättning) spolplattan på Vallda Sandö Hamn, för att blåsa av båten med högtryck inför bottenmålning och sjösättning. Tag i sådana fall kontakt med hamnkaptenen för att finna lämplig dag/tid, Stefan Stafsing, mobil: 0703-954 253 el. hamnkapten@sandohamn.se.

Du är skyldig som medlem att veta att det finns direktiv från såväl kommunen som myndigheter för vilken bottenfärg du får använda på Västkusten. Du hittar de uppdaterade rekommendationer under ”MEDLEMSINFORMATION” på hemsidans startsida, under ”Regler & Direktiv”.

Ytterligare tre dokument har lagts till under fliken ”Regler & Direktiv” som alla behandlar färger & båtvård.

I enlighet med EU-Driektiv 2019/883 planerar bl.a. Kungsbacka kommun att hantera avfall från båtar. Arbetet inriktas bl.a. mot småbåtshamnar som vår, där kommunen blir huvudman.

För Långabrons del, som kommunen betraktar som en småbåtshamn, är det möjligt att detta kan betyda någon form av sopkärl som töms med viss frekvens och sannolikt placeras invid anfangen mot Särön och fastlandet. Styrelsen bevakar frågan och informerar så snart vi vet mer.

Dylika sopkärl kommer med all sannolikhet att innehålla en bred blandning av avfall (hundskit, blöjor, burkar & falskor, oljerester, picknic-rester, mm). Sannolikt också illaluktande, varför tömning kan behövas med hög frekvens, särskilt under sommaren. Vem som skall bekosta dessa tömningar kommer likaså att bli föremål för diskussion, särskilt då ca 95% av alla som nyttjar Långabron inte är medlemmar.

LÅNGABRON – STATUS

Långabron är inte i sitt bästa skick varför vi kommer att vidta förstärk-ningsåtgärder inför sommaren. Vi har några bropålar i reserv och övrigt virke finns som standard i bygghandeln. Har du lust och ork för att bistå i dessa arbeten – ta då kontakt med Axel Bergenstjerna, 0727-033 433.

Var rädd om dig !!!

LÅNGABRONS VÄNNER

Medverka till att gångvägen över Långabron kan bibehållas !

Du gör detta bäst genom att bli medlem i ”Långabrons Vänner”. Därmed stödjer du den ideella föreningen ekonomiskt i uppgiften att hålla Långabron i ett tryggt, säkert och estetiskt tilltalande skick, i linje med den del av Riksintresset Särö den är.

Axel Bergenstjerna
Ordförande
E-Post: styrelsen(at)langabron.se
Mobil: 0727-033 433