Långabron

Nyheter:

ÅRSSTÄMMA 2018 !

Årsstämman för verksamhetsåret 2018 genomfördes planenligt i Särö IK’s klubblokal torsdagen den 16 maj, kl. 19.00 – 21.00.

Till stämman kom sammanlagt 14 medlemmar, som intog kaffe + kaka samtidigt som årsstämman pågick.

Styrelsen, som beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, redovisade den rent administrativa delen av verksamheten liksom de delar som ligger alla medlemmar varmt om hjärtat – MUDDRING & BROBYGGET.

Vi redovisade resultatet av den kompletterande sedimentprovtagningen, som genomfördes den 8 april, och som Länsstyrelsen anmodat oss att göra. Marin Miljöanalys genomförde provtagningen, laboratoriet ALS Scandinavia gjorde analysen av sedimenten och Marin Miljöanalys skrev rapporten till föreningen som samlade all information om provtagningen och dess resultat. Vill du läsa rapportens innehåll så kommer den i dagarna att finnas upplagd på medlemssidorna på föreningens hemsida på Internet, under FILER och SEDIMENTPROVTAGNINGAR. Där finns rapporterna för både de prover som gjordes 2008 och 2019.

Utformningen av den nya Långabron har uppdaterats och de tidigare redovisade ”halvöarna” är nu borttagna för att i så lång utsträckning som möjligt ge nya Långabron ett utseende liknande dagens. Ritningsunderlagen har uppdaterats med ett tekniskt utförande av brokonstruktionen, allmänna bro-data såsom längd: 102,2 meter, bedd: 1.6 meter c/c pål-par och en höjd över havet: 1,4 meter fritt under bron (1,6 meter till ovansida gångbana), respektive 1,8 meter fritt vid underpassage (2,0 meter till ovansida gångbana), underfarten 21,7 meter från landfästet Särön liksom styrelsens rekommendation om maximal båtlängd om 6 meter (småbåt), vilken bygger på en bredd av arrendeområdet om 13 meter, dvs 2 meter förtamp, 6 meter båt, 2 meter aktertamp och ett 3 meter brett utkörningsområde bakom förtöjningspålen. Kortare förtöjningstampar är inte att rekommendera.

Ledamöterna i styrelsen redovisade var för sig sina ansvarsområden, Axel: brobygget, Anna: medlemmar & båtplatser, Patric: hemsidan, Henrik & Lars: marknadsförings konceptet. Styrelsens nya ledamot Arne Jensen, tillträdde funktionen som ekonomiansvarig från 1 januari 2019, och var fram till dess en av de två revisorer som föreningen valt att granska verksamheten.

Vi stämman beslöts också att uppdatera vissa lydelser i föreningens stadgar, § 4 – Medlemmar respektive § 7 – Revisor. I § 4 gjordes ändringar av kosmetisk art för att tydligare peka ut varifrån medlemskretsen härrör, dvs. från postnummerområdena 429 41-44. Också i § 4, gjordes textändringar avseende temporärt medlemskap så att inte en ”uthyrning” skulle kunna tolkas som ”näringsverksamhet” och därmed bli beskattningsbar. I § 7 ändrades antalet revisorer att granska verksamheten från två till en. Eftersom stämman var helt enig om föreslagna ändringar i stadgarna kom den nya uppdaterade stadgan att gå i kraft omedelbart.

Du kan läsa protokollet från årsstämman på föreningens hemsida på Internet. Det kommer att finnas tillgängligt så snart det justerats. Du hittar det under FILER och ÅRSMÖTESPROTOKOLL.


Axel Bergenstjerna
Ordförande

Tel: 0727-033433
axel@bergenstjerna.se